โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองเสือ ปี2562 ( ประชุมคระกรรมการบริหาร ฯ ครั้งที่ 1/2562)