7 ก.ค. 2562 ชุมชนบ้านโนนศรีสุวรรณ ม. 7 ร่วมมือกันกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ