การ ฝึกอบรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง”และ หลักการ 3 ช ( ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) วันที่ 4 กรกฎคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองสือ