18-19 ก.ค.2562 อบต.เมืองเสือโดย กองทุน หลักประกันสุขภาพ ฯ สนับสนุนงบประมาณ ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวัยเรียน ระยะที่ 2 ของ นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ตำบลเมืองเสือ 3 โรงเรียน