14 ก.ค.2562 ชุมชนบ้านเมืองอุดม ม. 9 ตำบลเมืองเสือ ร่วมมือกันกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ(สระบัว)