พิธีไหว้ครูของเด้กนักเรียน ศพด.บ้านหนองแคน ต. เมืองเสือ