กลุ่มสตรี ม. 4 ได้รับการสนับสนุนจาก พช. ในการพัฒนาอาชีพ ทอผ้าไหม