กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว วันที่ 23 ก.ค. 2562