โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (รณรงค์ ในสถานศึกษา 6 แห่ง)