กิจกรรม อบรมเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุและคนพิการ ของศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ อบต. เมืองเสือ