โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นางสาวรุ่งอรุณ ทุมมาลา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ปฏิบัติหน้าที่ นา่ยกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ร่วมกับพนักงาน พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”  

ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม