โครงการป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคอุบัติใหม่(โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม