โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ กิจกรรมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่

กิจกรรมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด

ของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) )

-ป้องกันการแพร่ระบาดในอาคารที่ทำการ อบต.เมืองเสือ

-ป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชน