โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ก้าวผ่านวิกฤติ COVID -19

2 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ลงพื้นที่ให้กำลังใจอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(CG) ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC ) พร้อมกับการส่งมอบหน้ากากทางเลือก(หน้าการผ้า) แก่ เด็กและะเยาวชน/ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส ฯ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ก้าวผ่านวิกฤติ COVID -19 ของพมจ.