โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรม ฝังกลบขยะมูลฝอยเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณประโยชน์ (โคกป่าช้าสาธารณประโยชน์) หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเสือ วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563