3 ก.ย. 2563 (การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) อบต.เมืองเสือ ร่วมกับชาวบ้านหนองอีเข็ม ม.3. ผู้นำชุมชน ตำบลเมืองเสือ อสม. สมาชิก อถล.และประชาชนจิตอาสา ดำเนินกิจกรรม -ประชุมชี้แจง บทบาทหน้าที่ อถล. -แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากร และรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน -ทำความสะอาด ถนนในหมู่บ้าน ให้สะอาดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์พาหนะนำโรค (Big cleaning day)