9 กันยายน พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ร่วมกับ รพ.สต.เมืองเสือ และชมรม อสม.ตำบลเมืองเสือ ดำเนินการรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563