อบต.เมืองเสือ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคระบาดสัตว์ ลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) และรณรงค์ฉีดพ่นแมลงพาหะนำโรค