องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ให้แก่ นางบุญมา วินยะโก บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 10