องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับข้อจำกัดทางสุขภาพสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ให้แก่ นางทองย่อย รุดโถ หมู่ที่ 3 และ นายทองย่อย หงษ์ขาว หมู่ที่่ 6