21 ก.พ. 2563- 3 มี.ค. 2563 อบต.เมืองเสือ ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง” และ หลักการ 3 ช ( ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่)

21 ก.พ. 2563- 3 มี.ค. 2563 อบต.เมืองเสือ ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง”  และ  หลักการ 3  ช   ( ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่)  โดยรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย  ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน ทุกหมู่บ้าน