วันที่ 3 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ จัดโครงการส่งเสริมความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง