วันที่ 7 มกราคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ประชุมสภาครั้งแรก