ข่าวประชาสมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ปรจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ  ประจำปี  2560

ภาษีบำรุงท้องที่

          ระยะเวลาชำระภาษี  มกราคม – เมษายนของทุกปี

◊ ภาษีบำรุงท้องที่

          ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดินไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

          ◊ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่

-  ให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขต  อบต. เมืองเสือ ไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (แบบ ภ.บ.ท.5) ที่ส่วนการคลัง ภายในเดือนมกราคมของทุก 4 ปีและชำระภาษีภายในเดือนมกราคม – เมษายนของทุกปี

-  กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนที่ดิน เจ้าของที่ดินจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

◊ หลักฐานที่ต้องนำไป

 • สำเนาโฉนดที่ดิน นส.3 หรื นส.3 ก
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว
 •  

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

          ระยะเวลาการชำระภาษี มกราคม – กุมภาพันธ์ของทุกปี

          ◊ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น

          ◊ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

          ผู้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึก, อาคาร, คอนโดมิเนียมหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในเขต อบต.เมืองเสือ ซึ่งใช้หาประโยชน์โดยใช้เป็นสถานประกอบการพาณิชย์ต่าง ๆ ให้เช่าหรือให้ผู้อื่นอยู่อาศัย อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

          ◊ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

          ขอรับแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน (แบบ ภ.ร.ด.2) ที่ส่วนการคลัง กรอกรายละเอียดและยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินภาษีภายในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ของทุกปี

          ขอรับใบแจ้งการประเมินภาษี (แบบ ภ.ร.ด.2) จากอบต.แล้ว ชำระเงินภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน

          ◊ หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์, ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
 • ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา

 

ภาษีป้าย

          ระยะเวลาชำระภาษี มกราคม – มีนาคมของทุกปี

          ◊ ภาษีป้ายที่ต้องชำระ คือ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฎด้วยวิธีอื่น

          ◊ การยื่นแบบแสดงรายการภาษี

          1.  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ส่วนการคลัง อบต.เมืองเสือภายในเดือนมกราคม – มีนาคมของทุกปีและต้องชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

          2.  ผู้ใดติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคม หรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย, ข้อความ, ภาพอันเป็นเหตุให้เสียภาษีเพิ่มขึ้นให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข

          3.  ในกรณีที่มีการโอนป้ายให้ผู้รับโอนแจ้งการับโอนเป็นหนังสือต่อเทศบาล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับโอน

          ◊  อัตราภาษีป้าย

          1.  ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท : 500 ตร.ซม.

          2.  ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่นให้คิดอัตรา 20 บาท : 500 ตร.ซม.

          3.  ป้ายต่อไปนี้ให้คิดอัตรา 40 บาท : 500 ตร.ซม.

                   -  ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่

                   -  ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

          4.  ป้ายตาม 1,2,3 เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท

          ◊ หลักฐานที่ต้องนำไป

 • รูปถ่ายป้าย
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์
 • ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว