องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการนอกสถานที่ในการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

9 กันยายน 2563 นางสาวรุ่งอรุณ ทุมมาลา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่

ออกให้บริการนอกสถานที่ในการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

แก่ผู้แจ้งความประสงค์ขอรับ ฯ เป็นเงินสด

เอกสารเพิ่มเติม