15 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการสร้างระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    15 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ  จัดอบรมโครงการส่งเสริมการสร้างระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กิจกรรม อบรมเพื่อสร้างการรับรู้ และเสริมสร้างจิตสำนึกในการทำงานบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ  จำนวนทั้งสิ้น 59 คน1

เอกสารเพิ่มเติม