16 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ สนับสนุนการขับเคลื่อนกอทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเมือง

16 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ สนับสนุนการขับเคลื่อนกอทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเมือง ในการเพิ่มขีดความสามารถการใช้โปรแกรมบันทึกฐานข้อมูล เพื่อการจัดบริการสาธารณะด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

เอกสารเพิ่มเติม