18 กันยายน 2563 ประชาสัมพันธ์การณรงค์เพื่อลดกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ตำบลเมืองเสือ ปี 2563

                         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเสือ และกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ  ได้จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ตำบลเมืองเสือ ปี 2563 เพื่อลดความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี  ซึ่งเป็นมะเร็งที่อยู่บริเวณเยื่อบุผนังของท่อทางเดินน้ำดีในภาคอีสานมีสาเหตุหลักคือเกิดจากการติดพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งเป็นตัวปรสิตที่พบในปลาน้ำจืดชนิดมีเกล็ด เช่น ปลาตะเพียน ปลาขาว ปลาสร้อย ปลากะสูบ ปลาแม่สะแด้ง ปลาซิว ปลาแก้มช้ำ    ปลาขาวนา เป็นต้น เมื่อคนรับประทานปลาน้ำจืดเหล่านี้แบบสุกๆ ดิบๆ เช่น ทำเป็น ก้อยปลาดิบ ลาบปลาดิบ ปลาส้ม  ปลาร้าที่หมักไม่เกิน 1 สัปดาห์โดยตัวอ่อนของพยาธิสามารถไชเข้าไปเจริญเติบโตอยู่ในท่อน้ำดีและมีชีวิตอยู่ได้นานถึง 20 ปี และจะทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในท่อน้ำดีและเกิดเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในที่สุดอย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดการติดเชื้อ เราจะยังไม่ได้เป็นมะเร็งในทันที แต่กระบวนการก่อมะเร็งที่บริเวณท่อน้ำดีในตับจะใช้เวลาอย่างน้อย 20-30 ปีจึงจะตรวจพบก้อนเนื้อร้าย   ดังนั้นชาวบ้านจึงมักไม่ตะหนักที่จะเลิกนิสัยการบริโภคปลาดิบ และซ้ำร้ายยังใช้วิธีกินยาถ่ายพยาธิเอา ทำให้มีพฤติกรรมแบบติดพยาธิซ้ำซาก ส่งผลให้เกิดภาวะอักเสบแบบเรื้อรัง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี

                        เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีและปลอดภัยจากการเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ จึงความอนุเคราะห์ท่าน ในการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบถึงการป้องกันตนเองและช่วยสอดส่อง รถให้บริการสูบอุจจาระ ซึ่งปีงบประมาณ 2563  มีผู้ได้รับอนุญาตในการเก็บขนอุจาระหรือสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายประดิษฐ์  ประเสร็ฐศร  และนายบุญมี สำราญดี หากพบเห็นว่ามีการทิ้งไม่ถูกที่หรือทิ้งในที่สาธารณะโปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือในทันที

 

เอกสารเพิ่มเติม