โครงการรณรงค์ทำความสะอาด(Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรม รณรงค์ทำความสะอาดสถานที่ราชการและชุมชนตามแนวทาง “ประชารัฐร่วมใจ เมืองสะอาดปลอดขยะ ไร้รังโรค”

เอกสารเพิ่มเติม