กิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก กรณีมีผู้ป่วยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก

เอกสารเพิ่มเติม