วันที่ 29 กันยายน 2563 จัดกิจกรรมตามโครงการ เด็กไทยไม่กินหวาน เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เด็ก ผู้ปกครอง และครู สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

เอกสารเพิ่มเติม