ประชาสัมพันธ์เชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 8 - 30 พ.ย. 2561 และประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียภายนนอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 8 - 30 พ.ย. 2561 ทั้งนี้ จะดำเนินการควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูลโดยผู้รับจ้าง ซึ่งจะเก็บข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หน่วยงานอัพโหลดขึ้นในระบบ ITAS หรือหากไม่เพียงพอจะมีการลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ  จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ได้แก่  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล  ครู  และพนักงานจ้างทุกคน  เข้าไปตอบแบบสอบถามของ  ป.ป.ช.  ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  ดังนี้  https://itas.nacc.go.th/go/iit/r5yd4  และขอเชิญผู้รับบริการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียภายนนอก  ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ตามช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ดังนี้
https://itas.nacc.go.th/go/eit/r5yd4g