โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

เอกสารเพิ่มเติม