โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0 ) (สนับสนุนส่งเสริมให้บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน ในครอบครัวผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ทุกครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

เอกสารเพิ่มเติม