แจ้งการปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563

เอกสารเพิ่มเติม