19 ธันวาคม 2563 อบต. เมืองเสือรออกปฏิบัติราชการ บูรณาการ ในการขับเคลื่อนนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน”

เอกสารเพิ่มเติม