การขายทอดตลาดวัสดุที่เหลือใช้จากการรื้อถอนวัสดุศูนย์พักคอย

เอกสารเพิ่มเติม