ให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ฯ บริเวณที่พักอาศัยของผู้ป่วยหลังการเคลื่อนย้าย ฯ ผู้ป่วยออกจากพื้นที่

7 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ฯ บริเวณที่พักอาศัยของผู้ป่วยหลังการเคลื่อนย้าย ฯ ผู้ป่วยออกจากพื้นที่ บ้านเลขที่ 7 ม.6 ตามภารกิจป้องกันและควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)

เอกสารเพิ่มเติม