งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบและซ่อมแซมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบและซ่อมแซมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ ที่ติดตั้ง ณ จุดเสี่ยง เพื่อป้องกันอันตรายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม พบเห็นไฟฟ้าสาธารณะชำรุดใช้งานไม่ได้

เอกสารเพิ่มเติม