อบต.เมืองเสือได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 21 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ได้ส่ง อาสาปศุสัตว์ รายใหม่ (3 ราย)  ประกอบด้วย นายยงสวัสดิ์ ยวงมณี นายสง่า สีลำเนา นายธวัชชัย ตรงไธสง เข้าอบรมตามโครงการฝึกอบรม เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565 ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนหลี่  ตำบลหนองบัวแก้ว

เอกสารเพิ่มเติม