ออกปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันและควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)

รายงานการออกปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันและควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด19)  

วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2565                                                                                                                 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริวเณสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตุการณ์เริ่มป่วย (Quarantine)  หมู่ที่ 6  บ้านบุลาน  ณ ศาลาประชาคม                            

เอกสารเพิ่มเติม