ออกปฏิบัติหน้าที่ สำรวจข้อมูลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)

รายงานการออกปฏิบัติหน้าที่ สำรวจข้อมูลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด19)   

วันที่ 28 เดือน มกราคม  พ.ศ.2565 

ยอดผู้ป่วยสะสมในพื้นที่ 11 ราย ครบระยะเวลารักษา 1 ราย (HI จำนวน 10 ราย CI จำนวน 1 ราย)

เอกสารเพิ่มเติม