ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารเพิ่มเติม