อบต.เมืองเสือ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการจัดสวัสดิการสังคม

เมื่อ วันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565 อบต.เมืองเสือ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการจัดสวัสดิการสังคม ให้แก่ประชาชนในตำบลเมืองเสือ