โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2565

12 พ.ค.2565

คณะทีมงาน อบต.เมืองเสือ ร่วมมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2565

รายนางสำลี พลศักดิ์เดช บ้านเลขที่ 84 หมู่ที่ 9 บ้านเมืองอุดม ตำบลเมืองเสือ