การประชุมสมัยสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ จะเปิดประชุมสมัยสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566  ในวันที่ 9 สิงหาคม  2566 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เอกสารเพิ่มเติม