การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือโดยวิธีการเผา