องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานกองคลัง


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โหลด
5 รายงานเงินสะสม ประจำปี 2566 โหลด
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส-2 ประจำปี 2566 โหลด
12 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 โหลด
13 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอิ่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โหลด
29 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 โหลด
35 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
46 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 โหลด
49 รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 โหลด
57 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 โหลด