องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


งานตรวจสอบภายใน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
28 กฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โหลด
29 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โหลด
30 แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โหลด
67 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 โหลด
69 นโยบายและขั้นคอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โหลด
70 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน โหลด
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
81 หลักเกณฑ์การให้โทษฯ โหลด
82 หลักเกณฑ์การให้คุณ โหลด
83 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกฯ โหลด
84 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ โหลด
85 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร โหลด
86 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ โหลด
87 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โหลด
88 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งฯ โหลด
98 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โหลด
99 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุ โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
14 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2566 โหลด
48 รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565 โหลด
91 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี โหลด
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
57 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โหลด
96 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
21 สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2566 โหลด
79 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต โหลด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
20 รายงานการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โหลด
55 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โหลด
97 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โหลด
นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
8 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy โหลด
9 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy โหลด
10 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy โหลด
37 กรประเมินผลและรายงานผลนโยบาย NO GIFT POLICY โหลด
51 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ โหลด
52 นโยบายไม่รับของขวัญ โหลด
53 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy โหลด
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
104 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
22 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โหลด
58 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 โหลด
94 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี โหลด
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
16 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โหลด
44 การจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน โหลด
95 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต โหลด
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและประมวลจริยธรรม
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
11 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น โหลด
12 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น โหลด
13 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น โหลด
39 กิจกรรมการที่สอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โหลด
40 การจัดตั้งแนวทางปฎิบัติ Dot _ Don ts ประจำปีงบประมาณ 2566 โหลด
41 การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษา โหลด
45 การขับเคลื่อนจริยธรรม โหลด
46 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ โหลด
47 ประมวลจริยธรรม อบต.เมืองเสือ โหลด
103 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
18 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โหลด
54 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 โหลด
การขับเคลื่อนจริยธรรมของหน่วยงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
5 การขับเคลื่อนจริยธรรม อบต.เมืองเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โหลด
6 คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม โหลด
7 กิจกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม โหลด
17 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โหลด
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566 โหลด
80 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.เมืองเสือ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
23 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โหลด
59 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.เมืองเสือ (พ.ศ.2566- 2570) โหลด
102 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.เมืองเสือ โหลด
แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
15 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ. 2567 - 2569) โหลด
38 แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -พ.ศ. 2566 โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน โหลด
56 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน โหลด
60 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของอบต.เมืองเสือ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน โหลด
78 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน โหลด
รา่ยงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
19 สรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ โหลด
27 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน โหลด
36 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของอบต.เมืองเสือ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน โหลด
89 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี โหลด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
42 การดำเนินตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 โหลด
92 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โหลด
93 บันทึกข้อความรายงานผลการบริหารทรัพยากร โหลด
100 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
49 นโยบายและแผนการบริหารการทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566 โหลด
101 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
112 ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ "สุจริต โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม" โหลด
113 ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โหลด
119 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน โหลด
135 หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตฯ โหลด
137 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต. โหลด
138 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โหลด
139 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ โหลด
140 มาตรการป้องกันการรับสินบน โหลด
141 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตฯ โหลด
142 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ โหลด
143 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ โหลด
145 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้างการทุจริตคอร์รัปชั่น โหลด
146 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โหลด
149 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563(รอบ 6 เดือน) โหลด
150 ประกาศแสดงเจตนาจำนงสุจริตของผู้บริหาร โหลด
172 รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 31 พฤษภาคม 2562 โหลด
173 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ โหลด
226 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) โหลด
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โหลด
35 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 โหลด
90 รายงานผลการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ.2564 โหลด
106 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ6เดือน(ต.ค.2564-มี.ค.2565) โหลด
122 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
162 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โหลด
225 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 โหลด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
174 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 โหลด
222 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2560 โหลด
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
61 รายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ประจปี พ.ศ.2565 โหลด
108 รายงานโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการของ อบต. เมืองเสือ ประจำปี 2564 โหลด
177 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2561 โหลด
221 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2560 โหลด
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
220 ผลการตรวจสอบการคลังของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โหลด
พรบ.อำนวยความสะดวก
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
198 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โหลด
199 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ โหลด
200 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
201 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน โหลด
202 การรับชำระภาษีป้าย โหลด
203 การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา โหลด
204 การจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา โหลด
205 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โหลด
206 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือน ของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
207 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
208 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) โหลด
209 การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
210 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) โหลด
211 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) โหลด
212 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ โหลด
213 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล โหลด
214 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โหลด
215 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โหลด
216 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล โหลด
217 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โหลด
218 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โหลด
โครงสร้างหน่วยงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
111 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ O1 โหลด
123 โครงสร้างหน่วยงานของ อบต.เมืองเสือ โหลด
อำนาจหน้าที่
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
107 อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โหลด
109 อำนาจหน้าที่อบต.เมืองเสือตามพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่7)พ.ศ. 2562 โหลด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
182 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 โหลด
183 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 โหลด
184 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โหลด
185 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โหลด
186 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 โหลด
187 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 โหลด
188 ระบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โหลด
189 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โหลด
190 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 โหลด
191 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 โหลด
การดำเนินงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
33 ประกาศการดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล โหลด
34 ประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ โหลด
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
68 ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โหลด
114 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โหลด
115 เลื่อนขั้นเงินเดือนครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โหลด
116 การเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 โหลด
118 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุง ครั้งที่ 1.2564 โหลด
120 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
121 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ครั้งที่ 1 โหลด
133 แนวทางเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ โหลด
134 โครงการส่งเสริมจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2563 โหลด
136 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง โหลด
144 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2562 โหลด
147 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง โหลด
151 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
152 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 โหลด
153 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โหลด
154 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 โหลด
157 ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
158 เกร็ดความรู้การบริหารงานบุคคล โหลด
159 แผ่นพับส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กรการแต่งกายของข้าราชการ โหลด
160 แผ่นพับคู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา โหลด
161 แผ่นพับแนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่น โหลด
165 คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
178 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด
179 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โหลด
180 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี โหลด
181 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
2 ข้อมูลสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำปี พ.ศ. 2566 โหลด
4 สถิติข้อมูลการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โหลด
50 รายงานการเก็บข้อมูลเชิงสถติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โหลด
105 ข้อมุูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2565( ต.ค.64-มี.ค.65) โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
31 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โหลด
32 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โหลด
71 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โหลด
131 รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โหลด
132 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โหลด
155 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
156 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
195 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่วนที่ 2 โหลด
196 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่วนที่ 1 โหลด
223 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โหลด
230 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - - โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
62 แผนพัฒนาท้องถิ่น(ฉบับทบทวน พ.ศ.2566) ส่วนที่ 4 โหลด
63 แผนพัฒนาท้องถิ่น(ฉบับทบทวน พ.ศ.2566) ส่วนที่ 3 โหลด
64 แผนพัฒนาท้องถิ่น(ฉบับทบทวน พ.ศ.2566) ส่วนที่ 2 โหลด
65 แผนพัฒนาท้องถิ่น(ฉบับทบทวน พ.ศ.2566) ส่วนที่ 1 โหลด
72 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) ส่วนที่ 4 โหลด
73 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) ส่วนที่ 3 โหลด
74 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) ส่วนที่ 2 โหลด
75 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) ส่วนที่ 1 โหลด
124 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 โหลด
125 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 5 โหลด
126 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 4 โหลด
127 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 โหลด
148 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม พ.ศ.2563 โหลด
166 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 โหลด
167 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 โหลด
175 แผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ.2561-2565) ส่วนที่ 3,4 โหลด
176 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ส่วนที่ 1,2 โหลด
194 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 โหลด
197 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 โหลด
227 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)บทที่3 - - โหลด
232 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 - - โหลด
233 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 - - โหลด
234 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)บทที่4-5 - - โหลด
235 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)บทที่1-2 - - โหลด
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
24 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โหลด
117 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2563) โหลด
170 รายงานผลการติดตาามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โหลด
192 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 โหลด
219 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนตุลาคม 2560 โหลด
228 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนเมษายน 2561 - - โหลด
แผนการดำเนินงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
25 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โหลด
26 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โหลด
66 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โหลด
110 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โหลด
128 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โหลด
129 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โหลด
168 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 โหลด
171 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
193 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โหลด
224 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560 โหลด
229 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - - โหลด
แผนอัตรากำลัง
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
76 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ครั้งที่ 3 โหลด
77 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ครั้งที่ 2 โหลด
130 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 โหลด
163 แผนอัตรากำลัง 3 ปี(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) พ.ศ.2563 โหลด
164 แผนอัตรากำลัง 3 ปี(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) พ.ศ.2561-2563 โหลด
169 แผนอัตรากำลัง 3 ปี(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโครงสร้าง ฉบับที่ 1 ปี 2563) โหลด
231 แผนอัตรากำลังสามปี(พ.ศ.2558-2560) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2559 - - โหลด

งานกองคลัง


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
7 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โหลด
23 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โหลด
29 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 โหลด
30 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565(รายงานประมาณรายรับ) โหลด
31 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565(รายงานประมาณรายจ่าย) โหลด
32 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565(รายละเอียดประมาณการรายรับ) โหลด
33 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565(รายละเอียดประมาณการรายจ่าย) โหลด
35 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 โหลด
36 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 โหลด
40 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 โหลด
49 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 โหลด
50 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 โหลด
51 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 โหลด
60 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ไตรมาสที่ 3) โหลด
61 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ไตรมาสที่ 2) โหลด
62 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ไตรมาสที่ 1) โหลด
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
19 รายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ประจำปี 2565 โหลด
24 รายงานผลการดำเนินการปี-ไตรมาสที่-4-2565 โหลด
38 ประกาศรายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ประจำปี 2563 โหลด
39 รายงานงบแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 โหลด
42 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3,4 ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
46 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1-2 โหลด
53 รายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โหลด
58 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน(ไตรมาสที่ 2) โหลด
59 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน(ไตรมาสที่ 1) โหลด
รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
6 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(รอบ 6 เดือน) โหลด
11 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 4 โหลด
12 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 3 โหลด
18 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โหลด
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
4 ความก้าวหน้าการ จัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ โหลด
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2566 โหลด
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(ต.ค. 2564 - ก.พ. 2565) โหลด
รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
10 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โหลด
22 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โหลด
25 รายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โหลด
64 รายงานรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนกันยายน 2560 โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
8 รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ประจำปี 2566 โหลด
9 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โหลด
13 รายงานเงินสะสม ประจำปี 2566 โหลด
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส-2 ประจำปี 2566 โหลด
20 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 โหลด
21 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอิ่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โหลด
37 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 โหลด
43 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
54 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 โหลด
57 รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 โหลด
65 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 โหลด
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 โหลด
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2-ม.9 โหลด
5 รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ โหลด
15 แผนจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2566 โหลด
28 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โหลด
34 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เพิ่มเติม) โหลด
44 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 โหลด
45 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โหลด
48 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 โหลด
52 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
63 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โหลด
67 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 โหลด
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
3 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 โหลด
17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2565 โหลด
26 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โหลด
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.63-ม.ค.64 โหลด
47 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โหลด
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โหลด
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 โหลด
66 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 โหลด

Eservice


แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 แบบคำร้องทุกข์ทั่วไป โหลด

รายงานการประชุม


รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
30 เดือนธันวาคม 2561 โหลด
31 เดือนพฤศจิกายน 2561 โหลด
32 เดือนพฤศจิกายน 2561 โหลด
33 เดือนสิงหาคม 2561 โหลด
34 เดือนกรกฎาคม 2561 โหลด
35 เดือนมิถุนายน 2561 โหลด
36 เดือนพฤษภาคม 2561 โหลด
37 เดือนพฤษภาคม 2561 โหลด
38 เดือนเมษายน 2561 โหลด
39 เดือนมีนาคม 2561 โหลด
40 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 โหลด
41 เดือนมกราคม 2561 โหลด
42 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โหลด
49 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน กันยายน 2560 โหลด
50 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน กันยายน 2560 โหลด
51 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน สิงหาคม 2560 โหลด
52 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน มิถุนายน 2560 โหลด
53 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน เมษายน 2560 โหลด
54 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน กุมภาพันธ์ 2560 โหลด
55 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน มกราคม 2560 โหลด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 โหลด
2 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 โหลด
3 สมัยสมัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โหลด
4 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 มิถุนายน 2566 โหลด
5 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 9 สิงหาคม 2566 โหลด
6 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 สิงหาคม 2566 โหลด
7 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 23 พ.ย. 2565 โหลด
8 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 22 ส.ค. 2565 โหลด
9 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 9 ส.ค. 2565 โหลด
10 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 24 มิ.ย. 2565 โหลด
11 สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 24 พ.ค. 2565 โหลด
12 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 โหลด
13 สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 โหลด
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ครั้งแรก โหลด
15 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 โหลด
16 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 โหลด
17 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 2 โหลด
18 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยแรก ครั้งที่ 1 โหลด
19 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 โหลด
20 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 โหลด
21 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 โหลด
22 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 โหลด
23 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 โหลด
24 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยแรก ครั้งที่ 1 โหลด
25 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 โหลด
26 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 โหลด
27 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 โหลด
28 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 โหลด
29 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 โหลด
43 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โหลด
44 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โหลด
45 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โหลด
46 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โหลด
47 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งทีี 1 ประจำปี 2561 โหลด
48 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โหลด
56 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 โหลด
57 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 โหลด
58 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 โหลด
59 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 โหลด
60 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยแรก ครั้งที่ 1 โหลด

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ


คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 คู่มือการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี โหลด
2 คู่มือการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ (งานจัดทำแผน) โหลด
3 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีป้าย โหลด
5 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพอบต. เมืองเสือ โหลด
6 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพอบต. เมืองเสือ โหลด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
4 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ โหลด
คู่มือประชาชน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
13 การชำระภาษีป้าย โหลด
14 การขอจดทะเบียนพานิชย์ โหลด
15 ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์ โหลด
16 การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงและรื้อถอนอาคาร โหลด
17 การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โหลด
18 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 โหลด
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
7 แบบรับรองสถานะครัวเรือน แบบ ดร.2 โหลด
8 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเด็กแรกเกิด แบบ ดร.1 โหลด
9 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โหลด
10 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ โหลด
11 คำขอจดทะเบียนพานิชย์ โหลด
12 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร โหลด