องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.

งานสำนักปลัด


งานตรวจสอบภายใน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
37 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 โหลด
39 นโยบายและขั้นคอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โหลด
40 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน โหลด
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
51 หลักเกณฑ์การให้โทษฯ โหลด
52 หลักเกณฑ์การให้คุณ โหลด
53 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกฯ โหลด
54 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ โหลด
55 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร โหลด
56 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ โหลด
57 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โหลด
58 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งฯ โหลด
68 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โหลด
69 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุ โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
18 รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565 โหลด
61 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี โหลด
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
27 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โหลด
66 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
49 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต โหลด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โหลด
67 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โหลด
นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
7 กรประเมินผลและรายงานผลนโยบาย NO GIFT POLICY โหลด
21 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ โหลด
22 นโยบายไม่รับของขวัญ โหลด
23 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy โหลด
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
74 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
28 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 โหลด
64 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี โหลด
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
14 การจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน โหลด
65 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต โหลด
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
9 กิจกรรมการที่สอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โหลด
10 การจัดตั้งแนวทางปฎิบัติ Dot _ Don ts ประจำปีงบประมาณ 2566 โหลด
11 การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษา โหลด
15 การขับเคลื่อนจริยธรรม โหลด
16 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ โหลด
17 ประมวลจริยธรรม อบต.เมืองเสือ โหลด
73 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
24 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 โหลด
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
13 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566 โหลด
50 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.เมืองเสือ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
29 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.เมืองเสือ (พ.ศ.2566- 2570) โหลด
72 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.เมืองเสือ โหลด
แผนพัฒนาบุคลากร
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
8 แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -พ.ศ. 2566 โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
26 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน โหลด
30 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของอบต.เมืองเสือ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน โหลด
48 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน โหลด
รา่ยงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของอบต.เมืองเสือ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน โหลด
59 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี โหลด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
12 การดำเนินตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 โหลด
62 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โหลด
63 บันทึกข้อความรายงานผลการบริหารทรัพยากร โหลด
70 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
19 นโยบายและแผนการบริหารการทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566 โหลด
71 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
82 ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ "สุจริต โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม" โหลด
83 ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โหลด
89 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน โหลด
105 หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตฯ โหลด
107 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต. โหลด
108 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โหลด
109 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ โหลด
110 มาตรการป้องกันการรับสินบน โหลด
111 มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตฯ โหลด
112 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ โหลด
113 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ โหลด
115 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้างการทุจริตคอร์รัปชั่น โหลด
116 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โหลด
119 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563(รอบ 6 เดือน) โหลด
120 ประกาศแสดงเจตนาจำนงสุจริตของผู้บริหาร โหลด
142 รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 31 พฤษภาคม 2562 โหลด
143 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ โหลด
196 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) โหลด
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
5 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 โหลด
60 รายงานผลการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ.2564 โหลด
76 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ6เดือน(ต.ค.2564-มี.ค.2565) โหลด
92 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
132 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โหลด
195 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 โหลด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
144 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 โหลด
192 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2560 โหลด
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
31 รายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ประจปี พ.ศ.2565 โหลด
78 รายงานโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการของ อบต. เมืองเสือ ประจำปี 2564 โหลด
147 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2561 โหลด
191 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2560 โหลด
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
190 ผลการตรวจสอบการคลังของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โหลด
พรบ.อำนวยความสะดวก
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
168 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โหลด
169 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ โหลด
170 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
171 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน โหลด
172 การรับชำระภาษีป้าย โหลด
173 การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา โหลด
174 การจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา โหลด
175 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โหลด
176 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือน ของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
177 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
178 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) โหลด
179 การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
180 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) โหลด
181 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) โหลด
182 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ โหลด
183 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล โหลด
184 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โหลด
185 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โหลด
186 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล โหลด
187 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โหลด
188 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โหลด
โครงสร้างหน่วยงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
81 โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ O1 โหลด
93 โครงสร้างหน่วยงานของ อบต.เมืองเสือ โหลด
อำนาจหน้าที่
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
77 อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โหลด
79 อำนาจหน้าที่อบต.เมืองเสือตามพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่7)พ.ศ. 2562 โหลด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
152 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ.2559 โหลด
153 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 โหลด
154 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โหลด
155 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โหลด
156 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 โหลด
157 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 โหลด
158 ระบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โหลด
159 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โหลด
160 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 โหลด
161 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 โหลด
การดำเนินงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
3 ประกาศการดำเนินการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล โหลด
4 ประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ โหลด
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
38 ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โหลด
84 เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โหลด
85 เลื่อนขั้นเงินเดือนครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โหลด
86 การเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 โหลด
88 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุง ครั้งที่ 1.2564 โหลด
90 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
91 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ครั้งที่ 1 โหลด
103 แนวทางเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ โหลด
104 โครงการส่งเสริมจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2563 โหลด
106 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง โหลด
114 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. 2562 โหลด
117 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง โหลด
121 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
122 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 โหลด
123 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โหลด
124 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 โหลด
127 ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
128 เกร็ดความรู้การบริหารงานบุคคล โหลด
129 แผ่นพับส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กรการแต่งกายของข้าราชการ โหลด
130 แผ่นพับคู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา โหลด
131 แผ่นพับแนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการส่วนท้องถิ่น โหลด
135 คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
148 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด
149 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โหลด
150 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี โหลด
151 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
20 รายงานการเก็บข้อมูลเชิงสถติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โหลด
75 ข้อมุูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2565( ต.ค.64-มี.ค.65) โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โหลด
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โหลด
41 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โหลด
101 รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โหลด
102 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โหลด
125 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
126 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
165 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่วนที่ 2 โหลด
166 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่วนที่ 1 โหลด
193 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โหลด
200 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - - โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
32 แผนพัฒนาท้องถิ่น(ฉบับทบทวน พ.ศ.2566) ส่วนที่ 4 โหลด
33 แผนพัฒนาท้องถิ่น(ฉบับทบทวน พ.ศ.2566) ส่วนที่ 3 โหลด
34 แผนพัฒนาท้องถิ่น(ฉบับทบทวน พ.ศ.2566) ส่วนที่ 2 โหลด
35 แผนพัฒนาท้องถิ่น(ฉบับทบทวน พ.ศ.2566) ส่วนที่ 1 โหลด
42 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) ส่วนที่ 4 โหลด
43 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) ส่วนที่ 3 โหลด
44 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) ส่วนที่ 2 โหลด
45 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) ส่วนที่ 1 โหลด
94 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 โหลด
95 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 5 โหลด
96 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 4 โหลด
97 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 โหลด
118 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม พ.ศ.2563 โหลด
136 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 โหลด
137 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 โหลด
145 แผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ.2561-2565) ส่วนที่ 3,4 โหลด
146 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ส่วนที่ 1,2 โหลด
164 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 โหลด
167 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 โหลด
197 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)บทที่3 - - โหลด
202 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 - - โหลด
203 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 - - โหลด
204 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)บทที่4-5 - - โหลด
205 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)บทที่1-2 - - โหลด
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
87 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2563) โหลด
140 รายงานผลการติดตาามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โหลด
162 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 โหลด
189 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนตุลาคม 2560 โหลด
198 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนเมษายน 2561 - - โหลด
แผนการดำเนินงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
36 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โหลด
80 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โหลด
98 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โหลด
99 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 โหลด
138 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 โหลด
141 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
163 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โหลด
194 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560 โหลด
199 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - - โหลด
แผนอัตรากำลัง
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
46 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ครั้งที่ 3 โหลด
47 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ครั้งที่ 2 โหลด
100 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 โหลด
133 แผนอัตรากำลัง 3 ปี(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) พ.ศ.2563 โหลด
134 แผนอัตรากำลัง 3 ปี(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) พ.ศ.2561-2563 โหลด
139 แผนอัตรากำลัง 3 ปี(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโครงสร้าง ฉบับที่ 1 ปี 2563) โหลด
201 แผนอัตรากำลังสามปี(พ.ศ.2558-2560) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2559 - - โหลด

งานกองคลัง


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
15 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โหลด
21 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 โหลด
22 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565(รายงานประมาณรายรับ) โหลด
23 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565(รายงานประมาณรายจ่าย) โหลด
24 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565(รายละเอียดประมาณการรายรับ) โหลด
25 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565(รายละเอียดประมาณการรายจ่าย) โหลด
27 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 โหลด
28 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 โหลด
32 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 โหลด
41 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 โหลด
42 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 โหลด
43 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 โหลด
52 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ไตรมาสที่ 3) โหลด
53 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ไตรมาสที่ 2) โหลด
54 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ไตรมาสที่ 1) โหลด
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
11 รายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ประจำปี 2565 โหลด
16 รายงานผลการดำเนินการปี-ไตรมาสที่-4-2565 โหลด
30 ประกาศรายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ประจำปี 2563 โหลด
31 รายงานงบแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 โหลด
34 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3,4 ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
38 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1-2 โหลด
45 รายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โหลด
50 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน(ไตรมาสที่ 2) โหลด
51 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน(ไตรมาสที่ 1) โหลด
รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
3 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 4 โหลด
4 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 3 โหลด
10 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2566 โหลด
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(ต.ค. 2564 - ก.พ. 2565) โหลด
รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
2 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โหลด
14 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 โหลด
17 รายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โหลด
56 รายงานรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนกันยายน 2560 โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โหลด
5 รายงานเงินสะสม ประจำปี 2566 โหลด
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส-2 ประจำปี 2566 โหลด
12 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 โหลด
13 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอิ่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โหลด
29 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 โหลด
35 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
46 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 โหลด
49 รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 โหลด
57 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
7 แผนจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2566 โหลด
20 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โหลด
26 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เพิ่มเติม) โหลด
36 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 โหลด
37 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โหลด
40 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 โหลด
44 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โหลด
55 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โหลด
59 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2565 โหลด
18 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โหลด
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.63-ม.ค.64 โหลด
39 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โหลด
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โหลด
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 โหลด
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 โหลด

Eservice


แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 แบบคำร้องทุกข์ทั่วไป โหลด

รายงานการประชุม


รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
28 เดือนธันวาคม 2561 โหลด
29 เดือนพฤศจิกายน 2561 โหลด
30 เดือนพฤศจิกายน 2561 โหลด
31 เดือนสิงหาคม 2561 โหลด
32 เดือนกรกฎาคม 2561 โหลด
33 เดือนมิถุนายน 2561 โหลด
34 เดือนพฤษภาคม 2561 โหลด
35 เดือนพฤษภาคม 2561 โหลด
36 เดือนเมษายน 2561 โหลด
37 เดือนมีนาคม 2561 โหลด
38 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 โหลด
39 เดือนมกราคม 2561 โหลด
40 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โหลด
47 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน กันยายน 2560 โหลด
48 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน กันยายน 2560 โหลด
49 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน สิงหาคม 2560 โหลด
50 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน มิถุนายน 2560 โหลด
51 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน เมษายน 2560 โหลด
52 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน กุมภาพันธ์ 2560 โหลด
53 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร เดือน มกราคม 2560 โหลด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 สมัยสมัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โหลด
2 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 มิถุนายน 2566 โหลด
3 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 9 สิงหาคม 2566 โหลด
4 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 สิงหาคม 2566 โหลด
5 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 23 พ.ย. 2565 โหลด
6 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 22 ส.ค. 2565 โหลด
7 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 9 ส.ค. 2565 โหลด
8 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 24 มิ.ย. 2565 โหลด
9 สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 24 พ.ค. 2565 โหลด
10 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 โหลด
11 สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 โหลด
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ครั้งแรก โหลด
13 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 โหลด
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 โหลด
15 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 2 โหลด
16 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยแรก ครั้งที่ 1 โหลด
17 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 โหลด
18 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 โหลด
19 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 โหลด
20 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 โหลด
21 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 โหลด
22 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยแรก ครั้งที่ 1 โหลด
23 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 โหลด
24 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 โหลด
25 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 โหลด
26 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 โหลด
27 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 โหลด
41 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โหลด
42 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โหลด
43 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โหลด
44 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โหลด
45 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งทีี 1 ประจำปี 2561 โหลด
46 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โหลด
54 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 โหลด
55 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 โหลด
56 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 โหลด
57 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 โหลด
58 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยแรก ครั้งที่ 1 โหลด

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ


คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
2 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพอบต. เมืองเสือ โหลด
3 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพอบต. เมืองเสือ โหลด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ โหลด
คู่มือประชาชน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
10 การชำระภาษีป้าย โหลด
11 การขอจดทะเบียนพานิชย์ โหลด
12 ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์ โหลด
13 การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงและรื้อถอนอาคาร โหลด
14 การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โหลด
15 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 โหลด
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
4 แบบรับรองสถานะครัวเรือน แบบ ดร.2 โหลด
5 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเด็กแรกเกิด แบบ ดร.1 โหลด
6 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โหลด
7 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ โหลด
8 คำขอจดทะเบียนพานิชย์ โหลด
9 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร โหลด