โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงฯ

วันที่ 10 สิงหาคม  2566  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเสือ ได้สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองเสือ

ดำเนินโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงฯ ในเขตตำบลเมืองเสือ